Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza Textilimpex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź

zaprasza firmy audytorskie, w rozumieniu art.46 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Textilimpex Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022.

 1. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdań finansowych Textilimpex Sp. z o.o.: za rok obrotowy 2021 i za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z ich badania, które powinny zawierać wskazanie, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
 2. Metodą pełną powinny być zbadane dokumenty z obszaru:
  1. kosztów Zarządu
  2. kosztów sprzedaży
  3. pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych
  4. kosztów i przychodów finansowych
  5. rezerw i odpisów aktualizacyjnych
  6. umów różnego rodzaju pośrednictwa oraz wydatków poniesionych na reprezentację, usługi marketingowe i prawne
 3. Oferta powinna zawierać:
  1. Informacje o oferencie, w tym:
   • forma prowadzenia działalności oraz aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji,
   • aktualny dokument potwierdzający wpis do rejestru biegłych rewidentów osób, które będą przeprowadzać badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta,
   • aktualny dokument potwierdzający wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
   • liczba zatrudnionych biegłych rewidentów, w tym umowę o pracę,
   • informacja o pozycji firmy audytorskiej na rynku usług audytorskich, jej doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań finansowych podmiotów z branży, w której działa Spółka,
   • wykaz podmiotów badanych w latach: 2014-2020 wraz ze wskazaniem branży w jakiej badany podmiot działał,
  2. Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu, który będzie przeprowadzał badanie o spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach autorskich oraz nadzorze publicznym ( Dz.U. z 2017 r. poz.1089 z póżn.zm.), z uwzględnieniem klauzuli, o której mowa w art.74 ust 2 tej ustawy,
  3. łączną cenę netto i brutto za badanie obu sprawozdań finansowych Spółki: za rok obrotowy 2021 i za rok obrotowy 2022, uwzgledniającą wszystkie koszty za realizację przedmiotu zamówienia,
  4. wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych,
  5. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
  6. zobowiązanie do udziału na własny koszt kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej oraz do udziału w Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym te sprawozdania, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
  7.  zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki sporządzonych przez Zarząd Spółki w formie tzw. Listów intencyjnych.
 4. Wymagany termin zakończenia badania do dnia : 10.03. roku następującego po roku badanym
 5. Oferty należy przesłać do Rady Nadzorczej na adres siedziby Spółki : ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź lub składać w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 9.00-15.00, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „ Oferta na badanie sprawozdań finansowych za rok 2021 i 2022” oraz „ Nie otwierać”, w terminie do dnia 02.08.2021. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 6. Informacja o ilości dokumentów w obszarach, które powinny być zbadane metodą pełną oraz informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie Spółki do dnia 02.08.2021. Informacji udziela Paweł Szymański Dyrektor Finansowy, telefon: 510-993-252, email: pszymanski@textilimpex.pl
 7. Otwarcie kopert z ofertami oraz wybór firmy audytorskiej nastąpi w siedzibie Spółki, do dnia 31.08.2021.
 8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółkę.
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo